Licenčné podmienky používania Elektronického obsahu koncovými zákazníkmi

Povinnosti Predajcu týkajúce sa podmienok používania Elektronického obsahu Koncovým zákazníkom (v tomto texte označované aj ako „Licenčné podmienky“):

Predajca sa zaväzuje podmieniť nákup Elektronického obsahu odsúhlasením nasledujúcich podmienok zo strany Koncového zákazníka (v tomto texte označovaný aj ako „Používateľ“) a uvedené Licenčné podmienky musia byť minimálne v tomto rozsahu jasne a zreteľne dostupné v internetovom obchode (web stránke) Predajcu. Túto povinnosť Predajca nemá v rozsahu, v akom mu to neumožňuje platné právo Slovenskej republiky.

Elektronický obsah. Elektronickým obsahom sa pre účely Licenčných podmienok rozumie akýkoľvek Elektronický obsah bez ohľadu na formát, v akom je vyhotovený

Používanie Elektronického obsahu. Elektronický obsah je registrovaný na Používateľa.  Predajca poskytuje Používateľovi nevýhradné a neprenosné právo vytvoriť (download) a uchovávať si primeraný počet permanentných kópií daného Elektronického obsahu a právo prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľakrát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za Predajcom licencovaný Používateľovi, ak Predajca neurčí inak.

Obmedzenia. Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

Odstúpenie Koncového zákazníka od zmluvy. V prípade Elektronického obsahu je odstúpenie Koncového zákazníka od zmluvy možné len do času prvého stiahnutia (pokusu o stiahnutie) prípadne do času prvého prezretia Elektronického obsahu, alebo do času prvého inak odstúpenie Koncového zákazníka (spotrebiteľa) nie je možné, nakoľko to vylučuje samotná povaha výrobku/služby (download).

Návrat hore